The Happy Bird B&B The Happy Bird B&B The Happy Bird B&B

Công tác xã hội

Tại sao chúng tôi giúp đỡ? Rất đơn giản,bởi vì chúng tôi có thể tạo sự khác biệt. Đối với những người hàng xóm của chúng tôi, cho những người trong khu vực của chúng tôi và cho những người có ít hơn chúng tôi.
 
Cho dù bạn đang quyên góp quần áo, thực phẩm, học tiếng Anh miễn phí hay cái gì khác: giúp đỡ luôn cần thiết và khi con người chúng ta cam kết giúp đỡ lẫn nhau.
 
Chúng tôi làm. Mỗi ngày. Và nếu bạn cảm thấy được khuyến khích, bạn luôn có thể giúp đỡ nếu bạn ở đây. Mọi thứ đều có thể, không bắt buộc. Chúng tôi làm cùng nhau.